ברוך דיין האמת

ברוך דיין האמת" – ברכה הנאמרת על שמועות רעות, ובמיוחד על ידי מי שנפטר לו קרוב שחייב להתאבל עליו. באמירת הברכה מצדיק המברך את דינו של הקב"ה.

וחייב אדם לברך על הרעה בנפש חפצה, כשם שהוא מברך על הטובה. כל אירוע ואירוע שמתרחש בעולם יש לו משמעות רוחנית ומגמה אלוקית. לכן, כשקורה לאדם מאורע משמח, עליו לתת שבח והודאה לה' ולברך 'שהחיינו'. לעומת זאת, אם חלילה קורה לו אסון, גם זה בהסכמה אלוקית, ואע"פ שלא תמיד אנו מבינים את עומק העניין, מכל מקום צריך להאמין ולדעת שה' הוא דיין אמת, וכל הנהגותיו בצדק, ולכן מברכים: "ברוך דיין האמת".

 אמר רבי אחא בר חנינא: לא כהעולם הזה העולם הבא, העולם הזה, על שמועות טובות אומר: "ברוך הטוב והמטיב", ועל שמועות רעות אומר: "ברוך דין האמת". אבל לעולם הבא כולו "הטוב והמטיב" (פסחים, נ', א').  באחרית הימים כאשר תתבטל מציאות הרע, לא נצטרך לברך עוד "דיין האמת" ונברך רק "הטוב והמטיב".