תחיית המתים


הנושא המרתק ביותר כשמדובר על אבל ופטירה הוא האמונה היהודית בתחיית המתים, המחשבה על המפגש שוב עם יקירנו ועם עוד רבים נוספים, מעניינת מאוד….

תחיית המתים היא העיקרון האחרון בי"ג עיקרי אמונת ישראל לרמב"ם, האמונה בתחיית המתים היא שלאחר ביאת המשיח תתקיים בדרך ניסית תחיית המתים. וכל נפטרים יקומו לתחייה.

המשנה אומרת "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". 'עולם הבא' במשנה זו הוא עולם התחייה, כפי שמוכח מהמשך המשנה "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה"… ועונשו מדה כנגד מדה שלא יזכה לתחיית המתים.
כאן המקום לציין לדברי המדרש: "מה ששנינו 'ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו" פירוש אין להם חלק ידוע בפני עצמן, אבל הם נהנים וניזונים מכמה אוצרות של צדקה הגנוזים לאותם שלא זכו". 

השכר בתחיית המתים
תחיית המתים היא שכר על קיום המצוות, ולכן כל ישראל זכאים לקום לתחייה. כנאמר "אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון".

יתירה מזו בקיום המצוות כל ישראל שווים ואין חילוק בין גדולי ישראל לאנשים פשוטים. משה רבינו והאדם הכי פשוט מחוייב להניח את אותם תפילין (ההבדל יתכן רק בהידור מצווה, אבל לא בעצם קיום המצווה). ולכן בתחיית המתים שהיא שכר על קיום המצוות כל ישראל שווים בה.
(בשונה מגן עדן שהוא שכר על לימוד התורה ויש חילוקים בין יהודי אחד למשנהו).

השכר על המצוות ניתן גם לגוף, שהוא שותף מלא לקיומם. שהרי נשמה בלי גוף לא יכולה לקיים מצוות. ולכן השכר על קיום המצוות ניתן לנו נשמות בגופים לאחר תחיית המתים.

תכלית הכוונה בבריאת העולם
שכר תחיית המתים הוא השכר הכי נעלה שיכול להינתן לנו, והוא מראה על תכלית שלימות האדם והעולם בהזדככותו וביכולתו לקבל אור אלוקי עליון, גם כשהאדם הוא נשמה מלובשת בגוף גשמי.
בתקופת תחיית המתים יהיה הגילוי האלוקי הנעלה ביותר, כפי שנאמר: "וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר"  הראיה תהיה על ידי העיניים הגשמיות ('בשר'). 

בתקופת תחיית המתים תושלם הכוונה בבריאת העולם, בגילוי עצמות אין סוף ברוך הוא.

כיצד תהיה תחיית המתים
אנו לא יודעים כיום כיצד תהיה תחיית המתים, אבל המעט שאנו יודעים הוא:

תחיית המתים תהיה באמצעות "טל תחייה", הפעם הראשונה שה'טל' בא לידי שימוש היה בשעת מתן-תורה.

בתחיית המתים הכל יקומו כפי שחייו קודם, מי שהיה עיוור יקום עיוור וכן הלאה. לאחר התחייה הקב"ה ירפא את כולם.

במדרשים מבואר שבניית הגוף תתחיל מעצם הלוז (ומהי עצם הלוז: יש אומרים עצם בסיום עמוד השדרה, ויש דעות שהיא עצם שנמצאת מאחורי האוזן).

תחיית המתים תהיה בארץ ישראל, והמתים הקבורים בחוץ לארץ נשמתם חוזרת לגופם בארץ ישראל.

העולם הבא אחר שיחיו המתים, אין בו לא אכילה ולא שתי' ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ואינן חוזרים לעפרם וקיימים לעולמים.